નોંધ :-

District(જીલ્લો)
City Survey Office(સીટી સરવે ઓફીસ)
Ward(વોર્ડ)
Survey No.(સરવે નંબર)
Sheet No.(શીટ નંબર)