સેટલમેન્ટ કમિશર અને જમીન રેકર્ડ નિયામકશ્રીની કચેરી
સેટલમેન્ટ કમિશ્નર અને જમીન રેકર્ડ નિયામકશ્રીની કચેરી,

દીન દયાળ મોજણી સંસ્થા કેમ્પસ,

સેકટર - ૧૪,ખ રોડ,

ગાંધીનગર

ફોન : ૦૭૯ - ૨૩૨૫૬૮૯૫/૯૬/૯૮/૯૯

ફેક્સ : ૨૩૨૫૭૬૪૪