Home
સેટલમેન્ટ કમિશર અને જમીન રેકર્ડ નિયામકશ્રીની કચેરીસેટલમેન્ટ કમિશ્નર અને જમીન રેકર્ડ નિયામકશ્રીની કચેરી,

ત્રીજો માળ,બ્લોક નં. - ૧૩,

ડો. જીવરાજ મહેતા ભવન,

ગાંધીનગર

ફોન : ૦૭૯ - ૨૩૨૫૬૮૯૫/૯૬/૯૮/૯૯

ફેક્સ : ૨૩૨૫૭૬૪૪